Seingar

Côr Seingar
Newyddion
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau

 

Cor Seingar Heledd ap Gwynfors

Swyddog Marchnata

Heledd ap Gwynfor

twitter cor seingar

Cymru v Awstralia

Profiad arbennig oedd cael canu cyn y gêm yn Stadiwm Principality Tachwedd 26ain 2022

'Tylwyth'

gyda Theatr Genedlaethol Cymru Hydref 5ed, 6ed, 7fed 2022

Seingar
Seingar

Nicki Roderick

 

Cyffrous iawn oedd cael bod yn rhan o’r ddrama hwn - Tylwyth - Nos Fercher, Iau a Gwener yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli.

Dyma Awdur a Chyfansoddwr y ddrama Daf James yn ymweld â Cor Seingar yn ystod ymarferion.

15 Mlynedd ers i Aelodau 'Seingar' rwyfo o Iwerddon i Gymru i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

Bendigeidfran

Neil Rosser, Meredudd Jones, Heulyn Roderick

Heulyn Roderick

Anodd credu bod 15 mlynedd ers yr her yma. Rhwyfo Currach o’r enw 'Bendigeidfran' ar draws Môr Iwerddon.

Cliciwch yma i weld yr hanes,

Bendigeidfran 2021 [15 mlynedd] - YouTube

COVID - Ymarfer 'gwahanol' heno - mwy o chwerthin nag o ganu!

Recordio ar gyfer 'Caniadaeth y Cysegr' - Gorff 2ail 2019

 

 

 

 

Recordio ar gyfer @DechrauCanu yng nghapel mawreddog Treforus.

Hyfryd canu'r Tangnefeddwyr gyda chymaint o gorau gwahanol gyda'r cyfanswoddwr Eric Jones, yn arwain.

 

Seingar

Seingar
Gwyl Canol Dref Caerfyrddin - Gorffennaf 11eg 2022

Seingar

Seingar

Ymweliad Tanya, sy’n wreiddiol o’r Wcráin - Mawrth 29ain 2022

Braint oedd gwrando ar Tanya, sy’n wreiddiol o’r Wcráin ac yn byw yng Nghaerfyrddin yn son am hanes dirdynnol ei rhieni yn ffoi, a’u taith llafurus i Gymru.

Pwy wyddai bod aelodau Seingar yn gallu ynganu iaith Wcráin gystal??

https://fb.watch/c3bv-6M0Ez/

Er cof am aelod ffyddlon a ffrind annwyl i bawb. Cymeriad egniol a byrlymus a'i brwdfrydedd a'i hwyl yn heintus. Nid oes geiriau...

Mae yna wagle enbyd wedi ei adael ymhlith aelodau Côr Seingar.

Gyda thristwch mawr yr ydym oll yn cydymdeimlo â theulu Siân Axford a fu farw yn ddiweddar.

Roedd Siân yn aelod ffyddlon o’r Côr ac yn ffrind annwyl iawn i ni ers dros ddegawd.

Cefnogodd waith y Côr yn selog ac yn gydwybodol ac roedd bob amser yn barod ei chymwynas.

Byddwn yn gweld eisiau’r wên garedig, y sgwrsio diddorol, a'r hwyl a'r sbri a oedd yn gysylltiedig â hi bob amser.

Roedd hi’n gaffaeliad mawr i ni fel Côr, i’r ysgol lle roedd hi’n dysgu, ac i dref Caerfyrddin.

Hoffwn estyn ein cydymdeimladau dwysaf at Richard, Carwyn a Tomos a'r teulu i gyd, ar ran holl aelodau Côr Seingar.

Siân Axford
Côr Seingar ym 15 oed!

Mae’r côr wedi dathlu ei 15fed blwyddyn mewn steil gyda swper hyfryd yn y dref, ond parhau mae’r gwaith a’r ymarferion!

Prysur oedd misoedd y gaeaf – bu’r côr yn fuddugol yn Eisteddfod y Tymbl.

Ymddangos ar lwyfan Theatr y Ffwrnes -Gwyl Cerdd Dant, Llanelli eleni a diddanu mewn noson o adloniant yn Nhafarn Beca Trelech. Cyngherddau ar gyfer WI Caerfyrddin, perfformio yn Ngŵyl Dinefwr, Ffair Nadolig yr Atom, Gwasanaeth Nadolig WI Sit Gar a’r Plygain blynyddol yn y dref.

Ffair Nadolig Yr Atom - Rhagfyr 2019 Gwasanaeth Nadolig - W.I. Sir Gaerfyrddin Rhagfyr 2019

 

 
Ffair Nadolig Dinefwr - Tachwedd 2019 Cyngerdd W.I. Caerfyrddin - Hydref 2019

Noson o Adloniant - Tafarn Beca Trelech - Medi 2019 Gwyl Cerdd Dant - Llanelli - Tachwedd 2019

Gwyl Canol Dref Caerfyrddin - Gorffennaf 2019

Ar gais Cwmni Opra Cymru bu'r côr yn cymryd rhan ar lwyfan y Lyric yng Nghaerfyrddin 07/05/2019 ac yng Nghanolfan Celfyddydau MEMO, Y Bari 11/05/2019 fel corws i opera 'Fidelio' gan Beethoven.

(cyfieithiad o’r Almaeneg gan Mererid Hopwood).

Rhai o aelodau’r côr yn darllen detholiad o “Mam” gan Robin Llwyd ab Owain ar gyfer Sul y Mamau ar BBC Cymru Fyw. 

https://www.facebook.com/bbccymrufyw/videos/sul-y-mamau-hapus/585331105320077/

Seingar Seingar
Mae mis Mawrth wedi bod yn fis o lenwi boliau â phicau ar y maen a bara brith gyda’r côr yn ymuno mewn sawl dathliad gŵyl Ddewi.
Bu’r côr yn cyd ddathlu gyda WI Llangynnwr ac yna draw i Lambed i ddathlu gyda Chylch Cinio’r dref honno.
Rydym wrth ein bodd fel côr, i gael canu yn lleol – a hyd yn oed ei mentro hi dros y ffin sirol!
Diwrnod i godi ymwybyddiaeth Syndrom Down - Mawrth 21ain
Gydag Erin fach, merch i aelod o’n tenoriaid, Carwyn, gyda’r syndrom bu aelodau o’r côr yn rhannu lluniau ohonom yn gwisgo sanau arbennig, sanau lliwgar a phatrymog gyda’r arian yn mynd at gymdeithas Syndrom Down.
Balch iawn dweud gwerthwyd mas o bob un pâr o sanau!
Perfformiad 'Y Croeshoeliad' gan John Stainer.

Ar nos Sul, Mawrth 24ain, bu’n fraint o’r mwyaf Seingar gael cyd ganu â chôr Tŷ Tawe mewn darn o waith gan John Stainer, Y Croeshoeliad.

I gychwyn y noson fe wnaeth y ddau gor ymuno i berfformio caneuon adnabyddus dan arweiniad Nicki Roderick ac yna dan arweiniad Helen Gibbon perfformiwyd Y Croeshoeliad.

Cymerwyd at y rhannau unawd gan Efan Williams (tenor) a Gwyn Morris (bariton) gyda Meirion Wynn Jones ar yr organ.

Roedd y capel yn llawn, a’r sain yn fendigedig. Hoffem ddiolch fel côr, i Helen Gibbon a chôr Tŷ Tawe, am y cyfle i gael canu. Bu'n ychydig o sialens i’w dysgu, ond boddhad i’w pherfformio.

Seingar
Cor Seingar
Cor Seingar
Cliciwch i glywed Côr Seingar ar y NOSON LAWEN Cliciwch i glywed Seingar ar NOSON LAWEN gyda DAFYDD IWAN a Chôr ysgol Bro Teifi - CERDDWN YMLAEN
Cor Seingar a Dafydd Iwan
Newyddion 2018

Mae’r flwyddyn 2018 wedi bod yn un prysur a llwyddiannus iawn i’r côr – ac rydym wedi mwynhau pob eiliad!

Mae’r Côr wedi cystadlu mewn nifer o eisteddfodau yn lleol ac yn genedlaethol, gan fod yn ddigon ffodus cael cyntaf yn eisteddfodau Llangadog a Llandudoch, ac i goroni’r cyfan cael trydydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd.

Profiad hyfryd oedd cael canu ar lwyfan Theatr Donald Gordon a chael derbyn canmoliaeth am ganu Yr Oenig ac O Fab y Dyn. Derbyniom ganmoliaeth hefyd am fod yr unig gôr i beidio gwisgo du o’r 7 côr fu’n cystadlu! Mae Côr Seingar bellach â gwisg newydd – nêfi a nude / brown.

Rydym wedi canu mewn nifer o gyngherddau yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal â chanu yng nghyngerdd drefnwyd gan Coda Ni yn y Priordy yng nghwmni’r canwr Cristnogol Garth Hewitt, roedd hi’n fraint cael bod yn rhan o ddathliadau papur Cwlwm yn ddeugain a chael rhannu llwyfan a chân gyda Caryl Parry Jones, tra’n canu cân gyfansoddwyd gan ei thad, Rhys Jones, O Gymru  wrth gwrs.

Arwr arall yn y byd canu Cymraeg bu’r côr yn rhannu llwyfan ag e, yw Dafydd Iwan. Buom yn canu ar raglen arbennig o Noson Lawen yn dathlu penblwydd arbennig Dafydd Iwan.

Gwych iawn oedd cael gŵyl Gymraeg yn y dref yn ystod yr haf eleni, ac roeddem wrth ein bodd fel côr i gael cymryd rhan ar brif lwyfan Gŵyl Canol Dre.

Noson tra wahanol oedd canu yng nghlwb criced Bronwydd i gynulleidfa o gricedwyr o Awstralia. Fe ddychwelom i Bronwydd am yr ail waith, i ganu ar y trên stêm mewn noson ‘Gymreig’ – profiad eithaf unigryw oedd cyd-sefyll i ganu a’r trên yn symud nôl a blaen!

Derbyniom wahoddiad i ganu mewn cwrdd diolchgarwch yn Pandy fu’n hyfryd iawn. Yna ddiwedd fis Hydref, buom yn canu yn nathliadau agor Canolfan Yr Egin yn y dref ac yna cerdded lan o ganol y dref i’r Ganolfan.

Dechrau fis Tachwedd buom yn canu yn Theatr y Lyric mewn cyngerdd arbennig i goffau’r rhyfel byd cyntaf yng nghwmni Shan Cothi, Cor Meibion Dunvant, Grŵp Celfyddydau Perfformio Dancerama, Band Pibau Abertawe a Chorfflu Drymiau Sgwadron 215 Abertawe.

Penderfynodd y côr roi holl elw gwerthiant y CD sef 'Eiliad' i ward y plant - Cilgerran yn Ysbyty Glangwili.

Ar noson dywyll, gwlyb yn mis Rhagfyr, aeth Côr Seingar i ward y plant i ganu carolau ac i gyflwyno sgrîn deledu fawr yn ol dymuniady wared arbennig yma. Hoffwn fel aelodau ddatgan diolch enfawr i holl staff y ward arbennig hon, mae plant nifer o’r aelodau wedi bod ar sawl ymweliad i’r ward – adnodd amhrisiadwy.

Mae’r côr wedi derbyn nifer o aelodau newydd yn ystod y misoedd diwethaf - cofiwch bod croeso i aelodau newydd ychwanegol i ymuno â ni yn Festri Capel y Priordy ar nos Fawrth, 7.30 – 9pm heb glyweliad!

Seingar Seingar

Caron Thomas - Meistres y Gwisgoedd

"Mae'n hen bryd i Seingar gael gwisg a delwedd newydd. Navy a Nude amdani!"

Flash Mob Seingar Cliciwch i weld seingar ar Noson lawen S4C
Cor Seingar Noson Lawen

FLASH MOB SEINGAR DEBENHAMS CAERFYRDDIN 2015

FLASH MOB SEINGAR DEBENHAMS CAERFYRDDIN 2017

Noson Lawen Seingar
   
CRYNO DDISG SEINGAR
Recordiwyd yn Stiwdio Sonic One, Llangennech, gyda Tim Hamill.
Elin Mair Rees CD Seingar CD Seingar
Meredudd Jones Cor Seingar
Cor Seingar Cor Seingar
Mair Jones Cor Seingar

Cliciwch i weld Seingar ar 'Noson Lawen'