Seingar

Côr Seingar
Elusennau
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Cyflwyno siec - £1,000 ar gyfer LLYFRAU LLAFAR CYMRU wedi perfformiad Côr Seingar a Chôr Tŷ Tawe- 'Y Croeshoeliad' gan John Stainer yng nghapel Y Priordy, Caerfyrddin Mawrth 24ain 2019.

Mawrth 21ain 2019. Diwrnod i godi ymwybyddiaeth Syndrom Down.
Gydag Erin fach, merch i aelod o’n tenoriaid, Carwyn, gyda’r syndrom bu aelodau o’r côr yn rhannu lluniau ohonom yn gwisgo sanau arbennig, sanau lliwgar a phatrymog gyda’r arian yn mynd at gymdeithas Syndrom Down.

Gwerthwyd 140 pâr o sanau a llwyddwyd i godi £540 i Gymdeithas Syndrom Down. Rhagorol @CorSeingar, @CapelYPriordy a staff @ysgolydderwen #codiymwybyddiaeth

Seingar Seingar s Seingar
Cor Seingar

Cyflwyno Teledu i Ward y Plant sef Cilgerran - Ysbyty Glangwili Caerfyrddin Rhagfyr 2018

Ariannwyd y rhodd gan elw cynhyrchu :-

CRYNO DDISG SEINGAR

Mae Côr Seingar yn awyddus i gefnogi elusennau lleol, sirol a chenedlaethol.

Yn ddiweddar bu'r Côr yn cefnogi'r elusennau canlynol:-

Apêl Hosbis Tŷ Cymorth a Chapel Heol Dŵr

Cylch Meithrin Bethania, Tŷ Cymorth Caerfyrddin, Apêl Plant Mewn Angen S4C

Cymdeithas y Deillion - Caerfyrddin, Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Glangwili

Apêl Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Apêl Clefyd y Siwgr

Cor Seingar

Apêl Hosbis Tŷ Cymorth a Chapel Heol Dŵr - £2273

Cyngerdd Lawnsio Cryno Ddisg Newydd Seingar - EILIAD + Y Ddau Fariton,

Eleri Owen Edwards a Meinir Jones Parry

Capel Heol

Mae’r Côr am ddiolch o galon i Faer y dref,am ein ganiatad i ddefnyddio’r neuadd yn ddidal. Hyn yn golygu bod yr holl elw sef £1000 yn medru ei rannu rhwng dau elusen teilwng iawn sef - 'Breakthro' Caerfyrddin a phrosiect Cymorth Cristnogol Burkina Faso - Gogledd Orllewin Affrica.

'Breakthro' Caerfyrddin

Burkina Faso - Gogledd Orllewin Affrica.

Cyflwyno siec o £250 i Gylch Meithrin Bethania – Yn y llun gwelir rhai aelodau’r cor, Iwan Evans, Delyth Jones, Lois Gibbon a Nicky Roderick yn cyflwyno siec o £250 i Enfys Spiers, arweinydd y Cylch a Christine Jones, cadeirydd pwyllgor y Cylch.
Yn y llun (chwith i’r dde):Trefor Jones (Cadeirydd), Mwynwen Jones (Trysoryddes), Nicki Roderick (Arweinyddes), Catherine Davies (Ysgrifenyddes) yn cyflwyno Siec - £2,000 i 'r Parchedig Beti Wyn James yn dilyn Cyngerdd a drefnwyd gan Côr Seingar tuag at Apêl Tref Caerfyrddin, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Gâr

 

Cynhaliwyd cyngerdd cyntaf Côr Seingâr ar nos Sul 13eg o Fawrth 2005 yng Nghapel Heol Dŵr, Caerfyrddin, gydag artistiaid o Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa hefyd yn cymryd rhan.

Pleser oedd medru cyflwyno siec gwerth £1,100 i 'Tŷ Cymorth Caerfyrddin' - elw'r noson lwyddiannus honno. Hoffai Côr Seingar ddiolch i bawb a gyfrannodd ac a ddaeth i gefnogi’r Côr a'r achos teilwng hwn.

Yn y llun, gwelir Nicki Roderick, arweinyddes Côr Seingâr yn cyflwyno’r siec i Mr Brian James (Cadeirydd/Trysorydd Tŷ Cymorth Caerfyrddin.)

llun (chwith i’r dde): Dr Dewi Owen (Llywydd y noson), Mrs Jean Evans, Mr Brian James (Cadeirydd/Trysorydd Tŷ Cymorth), Mrs Wendy Evans, Mrs Non Owen, Mr Harry Lloyd, Mrs Mary Griffiths, Nicki Roderick (Arweinyddes Côr Seingâr), Meredudd Jones, Heledd ap Gwynfor.