Seingar

Côr Seingar
Cefndir
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Hanes y Côr

Yn ystod 2024 fe fydd Seingar yn dathlu penblwydd - 20 oed. Anodd credu bod y côr wedi bod mewn bodolaeth ers 2004!

Edrychwch allan am ein Cryno Ddisg newydd i nodi'r garreg filltir nodedig yma, ynghyd â chyngerdd i ddathlu'r achlysur ar Nos Sadwrn, Ebrill 20fed 2024.

Cliciwch yma am ragflas.

https://youtu.be/7DChsvagA7k

Eilia2
Seingar 20
Cefndir

Ffurfiwyd Seingar, sef côr cymysg cymunedol sydd wedi ei leoli yn Nhref Caerfyrddin, ym mis Mehefin 2004 gan y gyfarwyddwraig cerdd Nicki Roderick.
Dros y pymtheg mlynedd ddiwethaf gwelwyd Seingar yn tyfu, datblygu ac esblygu i fod yn gôr dynamig a phrysur sy’n cefnogi’r gymuned leol drwy ddiddanu a pherfformio mewn ystod eang o weithgareddau ynghyd a chefnogi elusennau niferus.
Mae’r côr, sydd wedi ennill enwogrwydd drwy gystadlu’n llwyddiannus mewn eisteddfodau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, yn darparu amrywiaeth eang o drefniannau traddodiadol a chyfoes.

I ddathlu pen-blwydd y côr yn ddeng mlwydd oed, cynhyrchwyd a recordiwyd Cryno Ddisg sef ‘Eiliad’, sy’n cynnwys gwaith comisiwn gan y cyfansoddwr Eric Jones a’r awdures a’r bardd Catrin Dafydd.

Graddiodd y Gyfarwyddwraig Cerdd, Nicki Roderick o Brifysgol Caerdydd gyda gradd B.Mus. Anrhydedd ym 1995, ac mae wedi bod yn athrawes Gerdd ers 23 o flynyddoedd. Yn gyfredol mae’n Bennaeth Cerddoriaeth mewn adran lewyrchus yn Ysgol Maes y Gwendraeth, Sir Gâr. Yn enedigol o Frynaman, mae hi’n feirniad profiadol lleol a Chenedlaethol.
Cyfeilyddes Seingar yw Elin Mair Rees, a raddiodd mewn Cymraeg a Cherddoriaeth o Brifysgol Bangor. Mae Elin yn gweithio i gwmni teledu Telesgop yn Abertawe, ac yn mwynhau cyfeilio i amryw o gantorion.

Background

Seingar, formed in June 2004 by the musical director, Nicki Roderick, is a community choir based in the town of Carmarthen.
During the past 14 years Seingar has grown, developed and evolved into a dynamic and busy choir that supports the local community through performing in concerts, entertaining in a wide variety of functions along with supporting numerous charities.
The choir has gained notoriety by successfully competing in local, regional and national Eisteddfodau and has a wide and varied repertoire, including traditional and contemporary arrangements.

To celebrate the choir’s 10th anniversary, a CD ‘Eiliad’ was produced and recorded including a commissioned work by the local composer Eric Jones along with author and poet Catrin Dafydd.

The Musical Director, Nicki Roderick who gained a BMus Hons. degree at Cardiff University in 1995, has been a music teacher for 23 years and is currently the head of a thriving music department at Ysgol Maes y Gwendraeth, Carmarthenshire. Originally from Brynamman, she is an experienced local and national adjudicator.
Seingar’s accompanist is Elin Mair Rees, who graduated in Welsh and Music from Bangor University. Elin works for the Telesgop television company in Swansea and enjoys accompanying for various vocal artists.

Os ydych am brofi nos Fawrth ddifyr ymunwch â ni i ymarfer yn festri Capel Y Priordy, Caerfyrddin am 7.30.

Er taw i ddod ynghyd a chanu yw prif bwrpas côr o unrhyw fath, mae’r ochr gymdeithasol yr un mor bwysig â’r ochr gerddorol, ac yn hyn o beth dyw Seingar ddim gwahanol.

Ers bron ugain mlynedd bellach mae’r côr wedi llwyddo i fod yn fan ardderchog i ymestyn cylch ffrindiau ac ehangu bywyd cymdeithasol nifer o’r aelodau, fel dywedodd Nicki;

“Mae sefydlu côr yn creu cymdeithas yn syth. Mae nifer fawr o Gymry ifanc y dre yn adnabod ei gilydd nawr a heb y côr fydden nhw ddim wedi cwrdd."

Cor Seingar

 

Although coming together and singing is the main purpose of a choir of any kind, the social side is just as important as the musical side, and in this respect Seingar is no different.

For almost twenty years the choir has managed to be an excellent place to extend the circle of friends and expand the social life of many of the members, as Nicki said;

"Establishing a choir immediately creates a community. A large number of young Welsh people in the town know each other now and without the choir they wouldn't have met."